Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MEDIATION TRAININGSINSTITUUT MTi B.V.

Artikel 1: Definities
Opdrachtnemer    : Mediation Trainingsinstituut MTi B.V.
Cursist                : de natuurlijke persoon, die feitelijk de training volgt.
Opdrachtgever     : de organisatie of de natuurlijke persoon, die de cursist aanmeldt.

Artikel 2: Inschrijving
Inschrijving voor de door Mediation Trainingsinstituut MTi verzorgde trainingen en workshops kan als volgt plaatsvinden:

  1. Het opsturen van het inschrijfformulier per post, per e-mail, telefonisch of door gebruikmaking van het formulier op de website www.mediation.nl.
  2. De ondertekende opdrachtbevestiging als bedoeld in artikel 5.
  3. Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen.

Artikel 3: Bevestiging
Mediation Trainingsinstituut MTi zal de inschrijving steeds schriftelijk en / of per e-mail bevestigen. Na verzending van de bevestiging en een bedenktijd van 14 dagen is de inschrijving vanaf datum verzending bevestiging definitief.

Artikel 4: Betaling / prijswijziging
Mediation Trainingsinstituut MTi zal voor de deelname aan de training een factuur verzenden na de definitieve bevestiging als bedoeld in artikel 3. De factuur omvat het cursusgeld en de verblijfkosten.

  1. Mediation Trainingsinstituut MTi kan jaarlijks prijswijzigingen vaststellen.
  2. De in lid 1 bedoelde factuur is gebaseerd op de prijs geldend voor het tijdstip waarop de training plaatsvindt en zoals vermeld op de bevestiging, derhalve niet op de prijs genoemd in eerder toegestuurde brochures of op enigerlei andere wijze eerder verstrekte informatie.
  3. De cursist wordt geacht in het in lid 3 bedoelde geval akkoord te gaan met de actuele prijs.
  4. Betaling van de door de opdrachtgever / cursist verschuldigde bedragen dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum doch in ieder geval uiterlijk drie dagen voor de aanvang van de eerste trainingsdag, op straffe van uitsluiting van deelname aan de training.
  5. Indien betaling binnen de in lid 5 van dit artikel genoemde termijn van veertien dagen niet heeft plaatsgevonden, is vanaf de vervaldatum 1% rente per maand verschuldigd.
  6. Zodra Mediation Trainingsinstituut MTi een vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten, ten laste van de opdrachtgever/cursist. Deze kosten worden gesteld op 10 % van de hoofdsom, met een minimum van € 115.00.

Artikel 5: Telefonische/elektronische bevestiging
De cursist ontvangt van Mediation Trainingsinstituut MTi een bevestiging per post c.q. per e-mail. Een exemplaar van de bevestiging dient ondertekend te worden geretourneerd naar Mediation Trainingsinstituut MTi.

Artikel 6: Annulering door de cursist
Annulering door de cursist is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot uiterlijk 1 maand voor de geplande eerste trainingsdag. De cursist ontvangt het eventueel reeds betaalde als bedoeld in artikel 4 lid 1 dan terug minus een bedrag van € 50.– aan administratiekosten. Bij latere annulering is het volledige bedrag verschuldigd en zal er geen terugbetaling plaatsvinden. Tussentijdse annulering na aanvang van de training is niet mogelijk. In dat geval is het gehele factuurbedrag verschuldigd.

Artikel 7: Verhindering van de cursist
Bij verhindering van de cursist is vervanging door een andere cursist mogelijk tot één dag voorafgaande aan (het eerste blok van) de training, mits de vervanger tijdig wordt aangemeld bij Mediation Trainingsinstituut MTi. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd. Tussentijdse vervanging is niet mogelijk.

Artikel 8: Annulering door opdrachtnemer
Mediation Trainingsinstituut MTi zal zoveel mogelijk rekening houden met de door de cursist aangegeven voorkeursdata, maar behoudt het recht voor de training bij onvoldoende deelname te annuleren tot drie dagen voor de eerste trainingsdag. De cursisten zullen van een annulering zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Mediation Trainingsinstituut MTi zal in dat geval zo spoedig mogelijk andere trainingsdata aanbieden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
Mediation Trainingsinstituut MTi is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdend met de deelname aan de training, de annulering door Mediation Trainingsinstituut MTi, haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege Mediation Trainingsinstituut MTi te werk zijn gesteld of van wier diensten door Mediation Trainingsinstituut MTi gebruik is gemaakt.

Artikel 10: Auteursrecht
Het verstrekte trainingsmateriaal wordt eigendom van de cursist. Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige bij de training verstrekte materialen berust bij Mediation Trainingsinstituut MTi. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mediation Trainingsinstituut MTi mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte materiaal worden vermenigvuldigd en/of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.

Artikel 11: Vervanging trainer en/of conferentieoord
Mediation Trainingsinstituut MTi behoudt te allen tijde de vrijheid trainers, door haar met de uitvoering van de training belast, te vervangen door andere trainers en gebruik te maken van andere conferentieoorden dan oorspronkelijk vermeld.

Deze voorwaarden gelden vanaf 1 november 2015. Eerdere voorwaarden dienen als zijnde vervallen te worden beschouwd.

Deel deze pagina: